eFactoring
Vážený uživateli, používáním e-factoringu souhlasíte s používáním cookies, které aplikace ke správnému fungování vyžaduje. Souhlasím
e-Factoring 956 770 711 e-Factoring
„Všeobecné podmínky“

1. Možnost přihlásit se na zabezpečené stránky eFactoring mají pouze ty subjekty, kterým byl společností Factoring České spořitelny, a.s. vytvořen uživatelský účet a souhlasí s všeobecnými podmínkami.

2. Stisknutím tlačítka "Odeslat" potvrdil uživatel svůj souhlas s všeobecnými podmínkami.

3. Uživatel souhlasí, že nemá nárok na náhradu jakékoli vzniklé škody způsobené nesprávnou funkcí služeb, či únikem informací.

4. Provozovatel si vyhrazuje právo jakéhokoliv zásahu do systému bez nutnosti předchozího oznámení uživatelům.

5. Uživatel nese odpovědnost za důsledky svých činů spojených s užíváním služeb.

6. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto podmínek a to i bez předchozího upozornění.

7. Provozovatel má právo ze služby eFactoring odstranit uživatelský účet, jehož uživatel jej používá v rozporu s dobrými mravy, platnými zákony a obecně uznávanými etickými a morálními principy společnosti.

8. Všechny informace na těchto stránkách jsou poskytovány bez jakýchkoliv záruk, ať už výslovných nebo předpokládaných. Společnost Factoring České spořitelny, a.s. neručí za to, že: (i) informace budou splňovat vaše požadavky, (ii) informace budou nepřetržité, včasné, bezpečné a bezchybné.

9. Tyto stránky mohou obsahovat technické nebo jiné nepřesnosti, případně typografické chyby. Společnost Factoring České spořitelny, a.s. je oprávněna kdykoliv, bez předchozího upozornění, provádět změny ve službách na těchto stránkách uvedených

10. Společnost Factoring České spořitelny, a.s. ani její dodavatelé v žádném případě neručí vám ani jiné třetí straně za žádné mimořádné, trestné, náhodné, nepřímé nebo následné škody libovolné povahy nebo za jakékoliv škody včetně, ale nikoliv výhradně, škod vzniklých následkem ztráty použitelnosti, ztráty dat nebo ušlého zisku, bez ohledu na to, zda byla společnost Factoring České spořitelny, a.s. obeznámena s možností vzniku takových škod, dále za žádné škody vyplývající z pojetí odpovědnosti za škody z používání nebo ze spojitosti s používáním těchto stránek

11. Souhlasíte s tím, že nebudete uplatňovat vůči společnosti Factoring České spořitelny, a.s., jejím přidruženým a sesterským společnostem, vedoucím pracovníkům, zástupcům a jiným partnerům a zaměstnancům žádný právní nárok nebo požadavek uplatňovaný Vámi nebo třetí stranou na základě zde zveřejněných informací , dále vzniklý z vašeho používání těchto stránek, připojení ke stránkám, porušení podmínek nebo porušení práv jiné osoby nebo právnické osoby.